Nov. 12–16, 2018 – Fraunhofer FOKUS, Berlin, Germany