Mon., Nov. 12, 2018 to Fri., Nov. 16, 2018 – Fraunhofer FOKUS, Berlin, Germany